Popis služby: Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatíje povinný ohlásiť takéto podujatie v zmlsle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov. Oznámenie je definované nasledovnými formulármi:

  • Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia
  • Žiadosť na osobitné užívanie verejného priestranstva

Verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia sú oznamované v zmysle platnej legislatívy mestu/obci. 

Ak chce usporiadateľ oznámiť organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia na území mesta/obce musí tak urobiť najneskôr sedem dní pred jeho uskutočnením musia doručiť oznámenie o svojom zámere príslušnému mestskému úradu.

V prípade porušenia tejto povinnosti má mesto/obec právo udeliť organizátorovi pokutu v súlade s § 7 zákona č. 96/1991 a § 12 a 13 zákona č. 479/2008. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju oznamovaciu povinnosť.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 18.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 18.11.2016

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovanom práve

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

Organizátor musí oznámiť najneskôr 7 pred začiatkom podujatia

Poplatky

služba nie je spoplatnená *Pri nedodržaní oznamovacej povinnosti hrozí organizátorovi sankcia

Kompetencie

Životné situácie