Úradná tabuľa - Obec Bučany 

Oznam obce Bučany k podávaniu priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa v r. 2020

Priznanie k dani z nehnuteľností sú občania - daňovníci povinní podať na Obecný úrad v Bučanoch do 31.01.2020. Ide o občanov, ktorí sa v priebehu roka 2019 stali vlastníkmi nehnuteľností na území obce Bučany alebo u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich  na vyrubenie dane z nehnuteľností. Ak daňovník podal Priznanie k dani z nehnuteľností … a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností… príslušnému správcovi dane v lehote podľa prvej vety. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Občania - držitelia preukazov ZŤP, ZŤP/S,  ako aj prevažne alebo úplne bezvládni občania, si môžu do 31.01.2020 podať na Obecný úrad v Bučanoch žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností. K žiadosti treba doložiť preukaz ZŤP, resp. ZŤP/S, rozhodnutie o bezvládnosti. Pre majiteľov psov,  ktorým  vznikla  nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019, termín podania tlačiva „Priznanie k...“  je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Priznanie sa podáva, ak je pes starší ako 6 mesiacov - vtedy vzniká daňová povinnosť.