Úradná tabuľa - Obec Bučany 

Oznámenie o začatí konania

Marek Franko, ... (ďalej len "navrhovateľ") dňa 19.11.2019 podal žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku register "C" parc. č. 1072 v katastrálnom území Bučany v obci Bučany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie. Obec Bučany, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne zvoláva vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 KS SMREK ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 11.12.2019 (streda) o 11:30 hodine so stretnutím pozvaných na mieste rastu predmetných drevín. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 91702 Trnava (úradné hodiny: Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pi 8:00-12:00) a pri ústnom pojednávaní. Poučenie: Upozorňujeme na povinnosť doložiť súhlas spoluvlastníka pozemku registra "C" parc. č. 1072 v katastrálnom území Bučany - Dagmar Franková, ... - s výrubom dreviny. Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc tohto účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.